فیلبند

فیلبند

⛱ عنوان : فیلبند

⌚️ زمان رفت : پنجشنبه، 27 مرداد، 8 صبح

⌚️ زمان برگشت : جمعه، 28 مرداد، شب

🛣 محل جمع شدن : عوارضی بومهن

⛰ درجه سختی : 02/10

🌨 آب و هوا : آفتابی

💧میانگین دما : 25 درجه

🏛 هزینه : دنگی و بر عهده خود افراد

✏️ وسایل مورد نیاز : کفش مناسب، لباس مناسب، تغذیه کافی، کیس خواب، چادر، آب

🗒 توضیحات : کمپ کنار دریای ابر به همراه بارش شهابی

سفرنامه

# مازندران # ابر # جنگل # کوه