دریاچه جوربند

دریاچه جوربند

⛱ عنوان : دریاچه جوربند

⌚️ زمان رفت : پنجشنبه، 10 آذر، 7 صبح

⌚️ زمان برگشت : جمعه، 11 آذر، شب

🛣 محل جمع شدن : عوارضی بومهن

⛰ درجه سختی : 02/10

🌨 آب و هوا : بارانی

💧میانگین دما : 09 درجه

🏛 هزینه : دنگی و بر عهده خود افراد

✏️ وسایل مورد نیاز : کفش مناسب، لباس مناسب، تغذیه کافی، کیسه خواب، چادر، آب آشامیدنی

🗒 توضیحات : دریاچه ای در داخل جنگل به همراه کمپ شبانه

سفرنامه

# مازندران # دریاچه # جنگل